Den globale aksjeporteføljen hadde i august en avkastning på -1.49% målt i norske kroner som var 0.24% høyere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på -1.73% målt i norske kroner. Hittil i år har fondet hatt en avkastning på –6.93.% etter kostnader, som er 0.54% bedre enn referanseindeksen som har gitt en avkastning på -7.47% så langt i år.

Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som relativt til markedet for øvrig er priset på historisk attraktive nivåer tilsvarende de man så under finanskrisen og før dot.com boblen sprakk ved årtusenskiftet. Det var kun små svingninger i de systematiske bidragsyterne i august.

August måned startet med en fortsettelse av oppgangen som startet i juni. Håp om at inflasjonen skulle falle raskere enn forventet og at verdens sentralbanker kunne begynne å senke renten igjen neste år, sammen med fortsatt sterke tall både fra selskaper og arbeidsmarked, gav en oppgang i verdensindeksen på om lag 15% fra midten av juni til midten av august.

Mot slutten av måneden falt imidlertid markedet tilbake ettersom det kom sterkere signaler fra sentralbankene både i USA og Europa om at renten forventes å stige inn mot neste år og at den sannsynligvis må holdes høy i en lengre periode for å få inflasjonen ned igjen til normalnivået. Spesielt var USAs sentralbanksjef Jerome Powell tydelig på dette i en tale mot slutten av måneden.

I Europa bidro trusselen fra Russland om nedstengning av gasstilførselen til enda et hopp i gass- og strømpriser, med negative følger for energikrevende industri og ikke minst konsumentenes kjøpekraft.

 
*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.